Klubbens vedtægter

§ 1 Klubbens navn, hjemsted
§ 2 Klubbens formål
§ 3 Klubbens
§ 4 Medlemmer
§ 5 Kontingent mv.
§ 6 Hæftelse
§ 7 Udmeldelse
§ 8 Eksklusion
§ 9 Ordensregler
§ 10 Generalforsamling
§ 11 Indkaldelse mv.
§ 12 Flertal
§ 13 Dirigent
§ 14 Bestyrelse
§ 15 Bestyrelsesmedlemmer
§ 16 Møder
§ 17 Tegningsret
§ 18 Regnskab
§ 19 Revision
§ 20 Opløsning

§ 1 Klubbens navn, hjemsted
(1.1) Foreningens navn er Slangerup Touring Club.
(1.2) Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune.
(1.3) Foreningens kontaktadresse er formandens adresse eller ved dennes forfald næstformandens adresse. Kontaktadressen fremgår af bestyrelsens adresseliste, der udsendes med referatet fra den sidst afholdte generalforsamling.

§ 2 Klubbens formål.
– at tilrettelægge og formidle fælles køreture på MC for medlemmerne.
– at være rammen om et uhøjtideligt og uformelt fællesskab omkring motorcykler

§ 3 Klubbens aktiviteter.
– at tilrettelægge fælles køreture.
– at drive fælles aktiviteter, i det omfang de findes, eksempelvis hjemmeside, klubhus, værksted eller tilsvarende.
– løbende at informere medlemmerne om tiltag.
– at lægge rammerne for afholdelse af fester i klubregi.

§ 4 Medlemmer.
Som medlemmer kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages personer der opfylder nedenstående kriterier og i øvrigt erklærer, at de vil overholde klubbens bestemmelser og ordensregler
(4.1) Personer med gyldigt kørekort til – og i besiddelse af en indregistreretmotorcykel betragtes som et stemmeberettiget medlem.
Skulle et medlem i løbet af en kontingentperiode være nødt til at skille sig af med sin MC eller på anden måde (sygdom el. lign.) ikke være i stand til at være aktiv kører i klubben, bevares stemmeretten til førstkommende generalforsamling, forudsat at der er betalt kontingent for den periode, som generalforsamlingen afholdes i. Mister et medlem retten til at føre MC som følge af gældende Dansk lovgivning, mister det pågældende medlem omgående sin stemmeret og kan først generhverve stemmeretten, når det pågældende forhold igen er lovliggjort.
(4.2) Ægtefælle til et medlem, herunder samlevere og børn til et medlem.
(4.3) Andre personer, foreninger, institutioner, firmaer mv., godkendt af bestyrelsen.
(4.4) De i 4.2. nævnte medlemmer har ikke stemmeret men alene taleret på generalforsamlingen.
(4.5) De i (4.3) betragtes som støttemedlemmer og er ikke i klubbens forstand medlemmer og har ikke adgang til generalforsamlingen, stemme- eller taleret, og kan i øvrigt ikke have indflydelse på foreningens aktiviteter; drift, ligesom de heller ikke har forpligtelser eller rettigheder i forhold til foreningens gæld eller formue.Et støttemedlem har ikke adgang til klubbens fællesaktiviteter eller faciliteter, men kan inviteres som gæst. Et støttemedlem betaler alene almindeligt årskontingent og kan ikke pålægges yderligere omkostninger.
(4.6) Ændring af medlemsstatus medfører ikke tilbagebetaling under nogen form.
(4.7) Generalforsamlingen kan ved simpelt flertal tilsidesætte bestyrelsens beslutning om optagelse, eller eventuel nægtelse af optagelse af et medlem efter (4.1, 4.2 og 4.3).
(4.8) Et medlem er forpligtet til, på forlangende, at fremvise gyldigt kørekort til formanden eller en turleder. Nægter medlemmet dette, er det ensbetydende med øjeblikkelig eksklusion, ligesom medlemmet efter formandens eller  turlederens bestemmelse ikke kan deltage på den planlagte tur/arrangement. Afgørelsen kan af medlemmet indbringes efter (8.6). Skyldes det en forglemmelse, skal kørekortet fremvises overfor formanden eller turlederen, der har konstateret forholdet før næste tur/arrangement.
(4.9) Ethvert medlem har pligt til at oplyse kontaktadresse, telefonnummer og eventuelt e-mail til foreningen. Det er ligeledes alene medlemmets pligt at oplyse foreningen om eventu­elle ændringer i kontaktadresse, telefonnummer eller e-mail. Ændring sker ved skriftlig henvendelse til formanden, der kvitterer for modtagelsen. Det er medlemmets pligt at sikre sig, at kvittering fremkommer.

§ 5 Kontingent mv.
(5.1) Kontingentet vedtages på den årlige ordinære generalforsamling og er gældende for kommende regnskabsår. Det er ethvert medlems pligt, selv at sørge for indbetaling af kontingent senest den 31. januar. Betaling af kontingent kan altid med frigørende virkning ske til foreningens konto. Nødvendige oplysninger til brug for indbetalingen skal fremgå af hjemmesiden. Foreningen er ikke forpligtet til at udsende en opkrævning eller påmindelse om kontingents betaling. Eksklusion af et medlem sker automatisk efter 30 dages restance.
(5.2) Generalforsamlingen kan vedtage ændringer i indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyr refun­deres ikke ved medlemskabets ophør, uanset hvorledes dette sker. Det samme gælder betalt kontingent.
(5.3) Et medlem kan ikke gøre krav på en andel i foreningens formue eller andet, uanset hvorle­des medlemskabet ophører.
(5.4) Foreningen kan modtage gaver, arv og/eller andre ydelser. Ved modtagelse af ydelser, der overstiger et års samlet kontingent fra foreningens medlemmer, eller hvis modtagelsen er forbundet med andre forpligtigelser, eksempelvis overtagelse af fast ejendom, skal det godkendes på en generalforsamling, som indkaldes af bestyrelsen senest 1 måned efter, at man er bekendt med forholdet.

§ 6 Hæftelse.Et medlem hæfter alene med sit indskud. Foreningen kan ikke vedtage anden form for hæftelse.

§ 7 Udmeldelse.
Udmeldelse sker skriftligt og fremsendes til formanden. Telefonisk udmeldelse betragtes ikke som en udmeldelse. Opsigelsesvarslet er tre måneder fra førstkommende 01. Udmeldelse pr. 31.03. er således til 30.06. Medlemmet er forpligtet i opsigelsesperioden i forhold til en generalforsamlings beslutning samt efter de til en hver tid gældende vedtægter på opsigelsestidspunktet.

§ 8 Eksklusion.
(8.1) Et medlem kan ekskluderes efter 8.2 eller 8.5 på begæring af bestyrelsen, eller hvis mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer begærer dette.
(8.2) Eksklusion kan ligeledes ske efter (4.8) & (9.6) samt hvis et stemmeberettiget medlem mister sit kørekort til motorcykel. Midlertidig frakendelse af retten til at føre motorcykel i en periode, kan ligeledes medføre eksklusion. Medlemmer omfattet af denne paragraf kan vælge at overgå til anden medlemskategori i en periode på op til 3 år. Dette skal dog god­kendes af bestyrelsen, som kan vælge at forelægge spørgsmålet for en generalforsamling.
(8.3) Eksklusion af et medlem sker automatisk efter 30 dages restance og uden forudgående advisering.
(8.4) Hvis et medlem ekskluderes, meddeles dette medlemmet skriftligt på dennes adresse eller på en til foreningen oplyst e-mailadresse, jf. 4.9.
(8.5) Et medlem kan ekskluderes for undergravende virksomhed og / eller utilbørlig opførsel eller kørsel, herunder manglende overholdelse af færdselsregler samt ordens- og køreregler fastsat af foreningen.
(8.6) Eksklusionen kan af et medlem indbringes på først kommende generalforsamling. Dette sker ved, at det ekskluderede medlem giver bestyrelsen besked herom, efter samme regler som hvis man ønsker andre forslag sat på dagsordenen.

§ 9 Ordensregler
(9.1) Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte ordensregler under enhver form.
(9.2) Ordensregler offentliggøres overfor medlemmerne ved indmeldelse samt overfor eksiste­rende medlemmer ved fremsendelse pr. post eller mail til den overfor foreningen oplyste kontaktadresse (4.9).
(9.3) Har bestyrelsen fastsat ordensregler, skal de godkendes på en generalforsamling, såfremt 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det.
(9.4) Ordensreglerne er bindende for alle medlemmer, herunder støttemedlemmer og gæster, der eventuelt måtte være inviteret af et medlem.
(9.5) Et medlem hæfter for, at dennes gæster overholder reglerne.
(9.6) Overholder et medlem eller dennes gæster ikke de ordensregler, der måtte være fastsat, er det eksklusionsgrund. Medlemmet skal dog forinden eksklusionen modtage et skriftligt varsel, der fremsendes til medlemmets kontakt adresse (4.9.). Eksklusionen kan indbringes efter 8.6.

§ 10 Generalforsamling
(10.1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
(10.2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af regnskab, eventuel årsrapport og revisionsberetning til god kendelse
4. Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af kontingentet
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisor, intern og eventuelt ekstern.

11. Eventuelt

(10.3) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling jf. 12.1., et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ del af foreningens stemmeberettigede medlemmer for­langer det med angivelse af en dagsorden.

§ 11. Indkaldelse mv.
(11.1) Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med sammesel. En ordinær generalforsamling med simpelt flertal kan bestemme, at indkaldelse til en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling nedsættes indtil 8 dage. Reglen er ikke til hinder for, at der kan indkaldes med lovligt varsel til to generalforsamlinger samme dag.
(11.2) Indkaldelse sker på den overfor foreningens oplyste kontakt- eller mailadresse (4.9).
(11.3) Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt bilægges årsregnskab og budget for det kommende år. Ligeledes skal forslag, der er fremkommet på    indkaldelsestidspunktet, vedlægges. Senere fremkomne forslag behandles efter (11.4) og fremsendes som indkaldelsen (11.2).
(11.4) Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal fremsendes til formandens adresse, således at dette er denne i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen skal herefter senest 8 dage inden generalforsamlingen fremsende indkomne forslag til medlemmerne på samme måde som ved indkaldelse efter (11.2).
(11.5) Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det er bekendtgjort overfor medlemmerne efter reglerne i (11.3) eller (11.4)
(11.6) Adgang til at deltage på en generalforsamling har alle stemmeberettigede medlemmer jf. (4.1). Andre medlemmer efter 4.2. har tale- men ikke stemmeret. Et medlem under eksklusion har ret til at møde op og tale sin sag. Et medlem, herunder et medlem under eksklusion, kan medbringe en professionel rådgiver jf. (11.7).
(11.7) Personlige rådgivere, samt tvivlspørgsmål om en professionel rådgiver kræver generalforsamlingens godkendelse og optages som første punkt på dagsordenen efter valg af dirigent. Undtaget er en professionel rådgiver antaget af foreningens bestyrelse. Afgørelse træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Den professionelle har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.
(11.8) Hvert stemmeberettiget medlem har en stemme. Et stemmeberettiget medlem kan, uanset vedtægternes bestemmelser, give skriftlig fuldmagt til en person omfattet af (4.2) eller til et andet stemmeberettiget medlem.Et medlem kan maksimalt modtage tre fuldmagter.

§ 12 Flertal
(12.1) Hvor andet ikke er nævnt i vedtægterne, træffer generalforsamlingen beslutninger ved simpelt flertal. Dog skal mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer være repræsenteret for, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvor dette kræver afstemning. Der kan dog altid vælges en bestyrelse ved simpelt flertal, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret. Det skal dog udtrykkeligt fremgå af referatet, at der ikke har været 1/5 af de stemmeberetti­gede medlemmer til stede på generalforsamlingen jf. vedtægternes § 12.1.
(12.2) Forslag om vedtægtsændringer eller udgifter til erhvervelse af enhver art samt vedligehol­delse eller istandsættelsesarbejder af bygninger, maskiner, edb eller andet, der udløser en stigning på mere end 25% i medlemskontingentet, kræver at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Det er endvidere en forudsætning, at mindst 33 % af de stemmeberetti­gede medlemmer er personligt repræsenteret på generalforsamlingen. Beslutningen skal være baseret på et fremlagt budget, og i tilfælde af finansiering skal dette være med en fast ydelse. Foreningen kan højst belåne 50% af anskaffelsesværdien på anskaffelsestidspunktet. Er der ikke fremmødt 33% af de stemmeberettigede, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, og på denne kan forslaget så vedtages med et flertal på mindst 2/3, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.
(12.3) Forslag om køb, salg, leje af fast ejendom, eller om foreningens opløsning kræver et fler­tal på mindst 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer, der skal være fremmødt person­ligt. Er der ikke fremmødt 4/5 af de stemmeberettigede, kan der indkaldes til en ekstraor­dinær generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på 4/5 af de repræsenterede stem­mer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret. Hvis 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer imod forslaget kan der ikke indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling og forslaget er dermed bortfaldet.

§ 13 Dirigent og referat.
(13.1) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være et stemmeberettiget medlem.
(13.2) Sekretæren eller i dennes forfald et andet bestyrelsesmedlem, skriver referat for generalforsamlingen. Dette underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen og opbevares i foreningens arkiv. Referatet offentliggøres overfor alle betalende medlemmer (jf. 4.1, 4.2, men ikke 4.3) senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse. Referatet skal være bilagt bestyrelsens adresseliste samt bestyrelsens konstitution.

§ 14 Bestyrelse.
(14.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og / eller arbejdsgrupper.

§ 15 Bestyrelsesmedlemmer.
(15.1) Bestyrelsen består af en formand og yderligere 4 eller 6 medlemmer efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens bestemmelse. Alle skal opfylde reglerne i 4.1. Antallet af bestyrelsesmedlemmer må aldrig være lige.
(15.2) Formanden vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges for to år af gangen. Formanden er på valg i lige år.
(15.3) Ønsker ingen at opstille som formand på generalforsamlingen, kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at denne tillader, at bestyrelsen udover de i (15.8) nævnte personer også selv konstituerer sig med en formand.
15.4 De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år af gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved den ordinære generalforsamling. Kassereren er på valg i ulige år. Ønsker ingen at opstille som kasserer på generalforsamlingen, kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at denne tillader, at bestyrelsen udover de i (15.8) nævnte personer også selv konstituerer sig med en kasserer.
(15.5) Generalforsamlingen vælger efter bestyrelsens indstilling en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge. Suppleanterne vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.
(15.6) Generalforsamlingen kan vælge et medlem til bestyrelsen omfattet af (4.2) som observatør. Observatøren har tale-, men ikke stemmeret. Observatøren må ikke være under eksklusion. Genvalg kan finde sted.
(15.7) Bestyrelsens medlemmer, herunder formanden, skal være stemmeberettigede medlemmer, der ikke er under eksklusion. Som bestyrelsesmedlem kan der kun være et medlem fra hver husstand. Genvalg kan finde sted. Som observatør kan en person deltage, selvom et andet medlem fra husstanden sidder i bestyrelsen, dog jf. (15.6). Observatøren vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.
15.8) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær.
(15.9) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil den næste ordinære generalforsamling. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, de er valgt jf. (15.5).
(15.10) Fratræder formanden, fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling.
(15.11) Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end tre, eller et lige antal, indkaldes generalforsamlingen ekstraordinært til nyvalg af bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 16 Møder
(16.1) Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt denne eller en person, som denne er beslægtet eller besvogret med, eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.
(16.2) Sekretæren skriver referat for bestyrelsesmøderne. Dette underskrives af hele bestyrelsen. Referatet skal ikke offentliggøres.
(16.3) Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

§ 17 Tegningsret
(17.1) Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald er det næstformanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 18 Regnskab
(18.1) Der udarbejdes et årsregnskab senest to måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af formanden, kassereren og revisor. Samtidig udarbejdes budget for det kommende år.
(18.2) Regnskabsåret er kalenderåret.
(18.3) Har foreningen forpligtigelser i forhold til vedligeholdelse af lokaler, maskiner eller andet, skal der i budgettet afsættes de nødvendige midler til opretholdelse af forpligtelsen. Dette skal ligeledes være indarbejdet i kommende års budget.

§ 19 Revision.
(19.1) Generalforsamlingen vælger en intern revisor. Såfremt der tillige vælges en ekstern revisor, afgør generalforsamlingen, om denne skal være registreret eller statsautoriseret.

§ 20 Opløsning. Opløsning ved likvidation forestås af en ekstern likvidator, der vælges af generalforsamlingen. Er foreningens samlede nettoformue mindre end 5 års medlemsindtægt på likvidations tidspunktet, kan 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling vælge selv at nedsætte et udvalg på 5 personer, der forestår likvidationen.Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden gives det resterende overskud til julemærkehjemmene via Julemærkefonden. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 22. februar 2010. Samtidig annulleres alle tidligere vedtagne vedtægter og vedtægtsændringer.

Klubbens bestyrelse